Činnosti

Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Výroba elektřiny
Posklizňová linka
Pronájem nemovitostí
Rostlinná výroba

Obiloviny zaujímají největší podíl v naší rostlinné produkci. Pšenice ozimá je pěstována na ploše 800 ha a je využívána pro potravinářské účely. Ječmen jarní zaujímá plochu 200 ha a je pěstován pouze pro sladovnické využití.

Olejniny společnost pěstuje na 700 ha, jedná se o řepku, sóju, a slunečnici.

Kukuřice bývá zaseta na ploše okolo 500 ha, kdy je část využívána pro potřeby bioplynové stanice, další část využíváme pro potřeby živočišné výroby a zbývající výměra pro produkci zrnové kukuřice. Pícniny, zejména vojtěška, jsou osety na ploše cca 100 ha.

Chmel otáčivý je pěstován na více než 50 ha chmelnic na k.ú. Čechovice a k.ú. Velký Týnec. Nosnou odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, který je pěstován na více než polovině výměry chmelnic, dále potom hybridní odrůdy Sládek, Premiant, Kazbek a Agnus.

Technika
Většina činností a prací pro rostlinnou a živočišnou výrobu je zajišťována vlastní zemědělskou technikou. Snažíme se pořizovat a využívat nejmodernější stroje a technologie, které jsou v současné době dostupné. Do intenzivní modernizace strojového parku stále investujeme.

Nahoru

Živočišná výroba

Živočišná výroba je provozována na farmě ve Velkém Týnci, a její nosnou činností je výkrm pro třetí strany.

Kapacita ustájení je cca 400 ks zvířat.

Nahoru

Výroba elektřiny

Bioplynová stanice

AGRA Velký Týnec, a.s. je vlastníkem a provozovatelem bioplynové stanice s elektrickým výkonem 550 kW, spuštěné do provozu v roce 2013. Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, která zpracovává kukuřičnou siláž, chlévskou mrvu a kejdu. 

Výsledkem tohoto procesu je bioplyn, který se využívá jako palivo pro kogenerační jednotky. Sekundárním produktem při spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách je teplo, které je využíváno k vytápění budov v areálu a také k sušení zemědělských komodit na posklizňové lince. Jako koncový produkt bioplynové stanice je digestát, který vzniká po procesu fermentace a je následně využíván jako kvalitní organické hnojivo. 

Vyrobená elektrická energie je spotřebovávána ve vlastním areálu ve Velkém Týnci, ovšem většina produkce je dodávána do distribuční sítě.


Fotovoltaická elektrárna

V závěru roku 2023 byla spuštěna do provozu fotovoltaická elektrárna s výkonem 998 kWp. Panely jsou umístěny střechách budov v areálu ve Velkém Týnci a produkce elektřiny z tohoto zdroje je určena pro dodávky do distribuční sítě.

Nahoru

Posklizňová linka

Slouží k uskladnění zemědělských komodit po jejich sklizni a k jejich čištění a sušení. Kapacita je okolo 6000 tun v 10 silech. 

Nahoru

Pronájem nemovitostí

Části areálů, přímo nevyužité pro činnosti společnosti, jsou pronajímány třetím stranám. Jedná se o kanceláře, dílny, sklady či volné plochy o různé velikosti a využití.

Aktuálně není žádný takový prostor volný, vše je pronajato v rámci dlouhodobé spolupráce a smluvních vztahů.

Nahoru